A A A
Gazeta Podatkowa nr 51 (570) z dnia 25.06.2009, strona 17
Dział: Z listów od Czytelników
Autor: Andrzej Janowski

Zapłata za fakturę - gotówką czy przelewem?

Kontrahent wystawił nam fakturę na 200 tys. zł. Czy możemy zapłacić gotówką, czy tylko przelewem? Co będzie w sytuacji podzielenia tej faktury na cztery, po 50.000 zł każda?

Całą fakturę należy rozliczyć za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy. Podzielenie płatności na kilka mniejszych nic w tej kwestii nie zmieni.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednic­twem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Limit ustala się według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Na równi z rachunkiem bankowym traktuje się rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Wynika to z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

W przepisie mowa jest o "jednorazowej wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności", więc dzielenie zapłaty wynikającej z transakcji na kilka faktur nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się za pośrednictwem rachunku bankowego.

Wprawdzie za naruszenie wskazanego obowiązku nie przewidziano sankcji karnych, nie należy go jednak lekceważyć. Szczególną ostrożność w tym zakresie trzeba zachować przy wydawaniu środków unijnych. Płatności gotówkowe zrealizowane z naruszeniem omawianego obowiązku mogą zostać uznane za naruszenie prawa skutkujące koniecznością zwrotu otrzymanych dotacji. Na problemy mogą się też narazić przedsiębiorcy wykonujący działalność koncesjonowaną czy wymagającą zezwolenia.


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60