Uwaga: Do 2 lutego 2015 r. część płatników składek obowiązana jest przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r. (zobacz)Do 2 lutego 2015 r. należy złożyć zawiadomienie o wyborze zaliczania do kosztów odsetek od pożyczek (zobacz)Do 2 lutego 2015 r. należy złożyć PIT-28 i PIT-16A. Do 2 lutego 2015 r. podlegają złożeniu (elektronicznie lub pisemnie) deklaracje PIT-8AR i PIT-4R za 2014 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R, PIT-40 za 2014 r. w formie papierowej trzeba złożyć do 2 lutego 2015 r. Do 2 lutego należy zawiadomić urząd skarbowy o wyborze bilansowej metody rozliczania różnic kursowych (zobacz)
Zamknij

A A A
Gazeta Podatkowa nr 58 (577) z dnia 20.07.2009, strona 17
Dział: Z listów od Czytelników
Autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Rozszerzenie przedmiotu działalności spółki z o.o.

Wspólnicy podjęli uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki z o.o. i rozszerzenia przedmiotu działalności. Zamierzamy teraz zarejestrować zmiany w KRS. Od kiedy zmiany będą skuteczne? Czy do wniosku o wpis zmiany należy dołączyć stosowne zgłoszenia do urzędu statystycznego i skarbowego?

Zmiana umowy spółki z o.o. stanie się skuteczna dopiero z chwilą wpisu w KRS (art. 255 § 1 K.s.h.).

Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do KRS. Jest na to sześć miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały w tej sprawie. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe jej zarejestrowanie i wprowadzenie w życie. Wniosek należy sporządzić na formularzu KRS-Z3 oraz KRS-ZM. W KRS-ZM należy posłużyć się kodami PKD, natomiast opis słowny, jaki trzeba wpisać, musi być zgodny z tym, który będzie zawarty w umowie spółki. Sąd rejestrowy zbada merytoryczną zgodność przedmiotu działalności zawartego w umowie spółki (uchwale w sprawie jej zmiany) z tym zgłoszonym we wniosku o wpis. Opis słowny przedmiotu działalności wskazany we wniosku nie musi pokrywać się z opisem przedmiotu w PKD.

Do druków załącza się wypis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników, w którym umieszczona jest uchwała w sprawie zmiany umowy spółki, jej tekst jednolity uwzględniający wprowadzone modyfikacje oraz dowód wpłaty na kwotę 650 zł.

Od 31 marca br. spółki zgłaszające zmiany do sądu rejestrowego obowiązane są, wraz z wnioskiem o wpis do KRS, złożyć stosowne dokumenty do urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS. Stanowi tak art. 19b ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.). Jednak, w sytuacji gdy wniosek dotyczy jedynie zmian danych objętych wpisem do KRS nie ma potrzeby składać druków do pozostałych urzędów.

GUS na swojej stronie internetowej (www.stat.gov.pl) wyjaśnił, że w razie gdy rozszerzenie działalności spółki nastąpiło bez zmiany głównej działalności, spółka nie ma obowiązku składania wniosku RG-1. Jeżeli jednak chce zgłosić ten fakt, konieczne jest wypełnienie druku RG-1 i złożenie w KRS ("jedno okienko") razem ze zgłoszeniem rozszerzenia działalności.

Analogicznie gdy modyfikacja przedmiotu działalności nie stanowi zmiany rodzaju przeważającej działalności (poz. 39 w NIP-2), wówczas spółka nie ma obowiązku składania zgłoszenia aktualizacyjnego NIP‑2.

Gdy do wniosku o zmianę danych w KRS w związku z rozszerzeniem działalności wnioskodawca nie dołącza do druków RG-1 i NIP-2, może wówczas załączyć pisemną informację na temat przyczyn nie złożenia RG-1 i NIP-2.

W terminie dwóch tygodni od zarejestrowania zmiany w KRS zarząd powinien złożyć w urzędzie skarbowym poświadczoną przez siebie kserokopię wyżej wspomnianego wypisu z aktu notarialnego (art. 171 i art. 256 § 3 K.s.h.).


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60