A A A
Gazeta Podatkowa nr 81 (391) z dnia 8.10.2007, strona 17
Dział: Z listów od Czytelników
Autor: Beata Siwkowska

Młodociany pracownik a PIT-11

Czy zatrudniając młodocianych uczniów należy składać do urzędu skarbowego PIT-11?

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają zatrudnianie młodocianych (tj. osób, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat). Zatrudnia się ich m.in. w celu przygotowania zawodowego, które może odbywać się przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Pracownikom młodocianym w okresie nauki zawodu oraz odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie, które dla celów podatku dochodowego jest przychodem ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 32 ustawy o pdof. Oznacza to, że zaliczkę na podatek pobiera się od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz o składki potrącone w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Obliczoną zaliczkę pracodawca zmniejsza w pierwszej kolejności o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej (jeżeli młodociany złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2). Następnie ulega ona zmniejszeniu o pobraną w danym miesiącu składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwzględnienie powołanych regulacji do wynagrodzeń pracowników młodocianych, które w okresie od 1 września do 30 listopada 2007 r. wynoszą:

1) dla odbywających naukę zawodu:

  • 105,77 zł - w pierwszym roku nauki,
    
  • 132,22 zł - w drugim roku nauki,
    
  • 158,66 zł - w trzecim roku nauki,

2) dla odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy - 105,77 zł

skutkuje, że obliczona przez zakład pracy zaliczka wynosi 0 zł. Nie stanowi to jednak okoliczności wyłączającej obowiązek wystawienia młodocianemu informacji PIT-11.

W myśl art. 39 ustawy o pdof do sporządzenia PIT-11 obowiązane są m.in. zakłady pracy dla osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy.

Z powołanego przepisu wynika, że przesłanką wystawienia PIT-11 dla danego pracownika jest uzyskanie przez niego przychodu. Jeżeli u młodocianego powstał przychód ze stosunku pracy, pracodawca obowiązany jest do wystawienia PIT-11. Nie ma natomiast znaczenia, że zaliczka od tego dochodu wyniosła 0 zł.


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60