Uwaga: Do 2 lutego 2015 r. część płatników składek obowiązana jest przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r. (zobacz)Do 2 lutego 2015 r. należy złożyć zawiadomienie o wyborze zaliczania do kosztów odsetek od pożyczek (zobacz)Do 2 lutego 2015 r. należy złożyć PIT-28 i PIT-16A. Do 2 lutego 2015 r. podlegają złożeniu (elektronicznie lub pisemnie) deklaracje PIT-8AR i PIT-4R za 2014 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R, PIT-40 za 2014 r. w formie papierowej trzeba złożyć do 2 lutego 2015 r. Do 2 lutego należy zawiadomić urząd skarbowy o wyborze bilansowej metody rozliczania różnic kursowych (zobacz)
Zamknij
Aktualnie jesteś:» Pytanie - odpowiedź

A A A
Gazeta Podatkowa nr 91 (401) z dnia 12.11.2007, strona 17
Dział: Z listów od Czytelników
Autor: Dorota Przybyszewska

Jak zaksięgować zakup mebli biurowych?

Kupiliśmy meble biurowe jako wyposażenie biur naszej firmy. Jak powinniśmy ująć je w księgach rachunkowych?

Z pytania można wywnioskować, że chodzi o meble wolnostojące. Meble takie mogą zostać ujęte w ewidencji środków trwałych, jeżeli spełniają definicję środków trwałych określoną w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

W przypadku gdy meble tworzą jeden połączony zestaw, a wartość pojedynczych elementów tego zestawu nie jest określona w dokumencie zakupu, cały zestaw może stanowić jeden środek trwały. Jeśli natomiast w dokumencie zakupu zostały określone poszczególne elementy mebli - do środków trwałych trzeba wprowadzić pojedyncze meble.

Meble uznane przez jednostkę za środki trwałe powinny zostać wprowadzone do ewidencji bilansowej i podlegać amortyzacji. Ustawa o rachunkowości dopuszcza dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w sposób uproszczony poprzez zbiorcze odpisy amortyzacyjne dla grup środków trwałych zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowy odpis amortyzacyjny (art. 32 ust. 6 wymienionej ustawy). W księgach rachunkowych nabycie, przekazanie do używania oraz amortyzacja środków trwałych może przebiegać zapisami:

 1. Faktura VAT - zakup środka trwałego:
 2. a) wartość netto

  • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

  b) VAT naliczony do rozliczenia

  • Wn konto 22 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,

  c) wartość brutto

  • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Konto imienne kontrahenta).
    
 3. OT - przyjęcie środka trwałego do używania:
   
  • Wn konto 01 „Środki trwałe”,
    
  •  Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.
    
 4. PK - odpis amortyzacyjny naliczany od wartości początkowej (miesięczny lub jednorazowy):
   
  • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Amortyzacja) lub konto zespołu 5,
    
  • Ma konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.

Ponieważ wartość początkowa pojedynczych mebli może być niska - jednostka może zastosować uproszczenie. Jest to możliwe, jeżeli w dokumentacji zasad (polityki) jednostki zapisano, że o zaliczeniu danego składnika majątku do środków trwałych decyduje wartość początkowa przekraczająca ustaloną kwotę (np. 3.500 zł). Wówczas meble o wartości początkowej niższej od tej kwoty można ująć bezpośrednio w kosztach. Ewidencja księgowa w takim przypadku może przebiegać zapisami:

Faktura VAT dokumentująca zakup niskocennego składnika majątku:

a) wartość netto

  • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

b) VAT naliczony do rozliczenia

  • Wn konto 22 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,

c) wartość brutto

  • Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Konto imienne kontrahenta),

d) zarachowanie wartości składnika w ciężar kosztów

  • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Zużycie materiałów) lub konto zespołu 5,
    
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

Zaleca się dla celów kontrolnych prowadzenie pozabilansowej ilościowej ewidencji składników majątku odpisywanych w koszty, według miejsc ich używania i osób odpowiedzialnych za ich stan.


 
  Szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Postępowanie przed fiskusem
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Umowy cywilnoprawne
Obrót gospodarczy
Z listów od Czytelników
Prawo Unii Europejskiej
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60