31 lipca 2014 r. upływa termin na złożenie oświadczenia w sprawie dalszego członkostwa w ofe

Archiwum rocznikowe

Gazeta Podatkowa

Nr 39 (976) z dnia 16.05.2013



SPIS TREŚCI :

pokazuj fragmenty artykułów
Strona tytułowa
Nadpłaty nie będą zaliczane na sporne podatki str. 1
Warunki stosowania ulgi na złe długi str. 1
Koszty eksploatacji samochodów testowych str. 1
Aktualności i sygnały
Ważne terminy str. 2
Roczna kwota graniczna podatku dla rolników z firmą str. 2
Po macierzyńskim również przysługuje "trzynastka" str. 2
Gospodarka opakowaniami str. 2
Czy możliwa jest zmiana stawki VAT na e-booki? str. 2
Kronika legislacyjna str. 2
Wchodzą w życie przepisy str. 2
Wzrost liczby pracodawców niewypłacających wynagrodzeń str. 2
Zerowa deklaracja VAT str. 3
Zlecenie z emerytem str. 3
Zwiększenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego str. 3
Handlujący złomem pod nadzorem fiskusa str. 3
Koszt przebudowy linii energetycznej str. 3
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP po urlopie macierzyńskim str. 4
Pomniejszanie podstawy wymiaru składek ZUS na wychowawczym str. 4
Raporty za pracownika na urlopie ojcowskim str. 4
Jedna składka zdrowotna przy prowadzeniu kilku działalności str. 4
Rozliczamy podatek dochodowy
Amortyzacja programu komputerowego str. 5
Opodatkowanie kilku zleceń z niskim wynagrodzeniem str. 5
Niezamortyzowana wartość środka trwałego na dzień zakończenia działalności str. 5
Zapomoga pieniężna z ZFŚS str. 5
Niezwrócony podatek VAT od dotacji nie jest przychodem str. 5
VAT i akcyza
Usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych a rozliczenie VAT str. 6
Prawo do odliczenia VAT z błędnej faktury str. 6
Wcześniejsza zapłata a termin odliczenia VAT z faktury za media str. 6
Ewidencjonowanie sprzedaży opodatkowanej marżą str. 6
Prawo pracy w praktyce
Wypowiedzenie nie uchroni przed natychmiastowym rozstaniem str. 7
Dieta dla niepełnoetatowca str. 7
Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy str. 7
Staż zakładowy chorującego pracownika str. 7
Składki ZUS
Zmiana protokołu kontroli przez inspektora ZUS str. 8
Opieka nad dzieckiem w dokumentach rozliczeniowych str. 8
ZUS nie umorzy przedsiębiorcy opłaconych przez niego składek str. 8
Zlecenie i działalność str. 8
Emerytury, renty, zasiłki
Praca na świadczeniu nie zawsze zwiększa staż pracy str. 9
Oświadczenie do zasiłku opiekuńczego str. 9
Rachunkowość dla każdego
Ewidencja uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy str. 10
Odpis aktualizujący zakupioną wierzytelność str. 11
Rozliczenie prawa użytkowania wieczystego gruntu otrzymanego nieodpłatnie str. 11
Ujemny kapitał z aktualizacji wyceny str. 11
Duplikat faktury za zakup towarów z 2012 r. str. 11
Przewodnik Gazety Podatkowej
Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych str. 12
Odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcom str. 13
Postępowanie przed fiskusem
Kto odpowiada za błędy biura rachunkowego? str. 14
Odsetki od zaliczek nieprzekraczające 6,60 zł str. 14
Korekta zeznania złożonego na niewłaściwym druku str. 14
Skutki niewyznaczenia osoby zajmującej się wymiarem płatniczym str. 14
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Brak daty urodzenia na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA str. 15
Remanent likwidacyjny str. 15
Samochody ciężarowe o dmc 3,5 t nie podlegają opodatkowaniu str. 15
Odliczenie z wynagrodzenia w pełnej wysokości str. 15
Warunki otrzymania zwrotu w terminie 25 dni str. 15
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Zasada jawności w zamówieniach publicznych str. 16
Rozliczenia z ustępującym wspólnikiem według umowy spółki str. 16
8% VAT tylko do usług hotelowych str. 16
Spółki i wspólnicy
Podział w naturze majątku likwidowanej spółki z o.o. str. 17
Odwołanie członka zarządu na zwyczajnym zgromadzeniu str. 17
Majątek spółki nie jest majątkiem wspólników str. 17
Kiedy wypełnić KRS-ZE? str. 17
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Co z odbiorem śmieci od przedsiębiorców od lipca 2013 r.? str. 18
Dotacja na rozpoczęcie działalności a prawo własności do lokalu, w którym ma być ona świadczona str. 18
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla ZPChr stanowi pomoc de minimis str. 18
Moment dokonania zgłoszenia zawieszenia działalności str. 18
Czy apteki muszą pełnić nocne dyżury? str. 18
Umowy cywilnoprawne
Co charakteryzuje umowę zlecenia? str. 19
Odwołanie lotu z powodu strajku str. 19
Co z ulepszeniami najemcy po zakończeniu najmu? str. 19
Obrót gospodarczy
Wyegzekwowanie należności od wspólnika spółki jawnej str. 20
Ochrona wierzycieli w razie podziału majątku wspólnego str. 20
Posłużenie się podwykonawcami a odpowiedzialność za wady str. 20
Relacja z dyżurów telefonicznych
Ujęcie w księgach środka trwałego sfinansowanego z dotacji str. 21
Składki na FP i FGŚP zleceniobiorców str. 21
Który rodzic zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego niepełnoletnie dziecko? str. 21
Prawo Unii Europejskiej
Rozliczanie projektów mikroprzedsiębiorców na nowych zasadach str. 22
Jak obliczyć kwalifikowalną wartość wynagrodzenia pracownika? str. 22
Zaliczkowe wsparcie na projekt inwestycyjny w PROW str. 22
Najem pomieszczeń jako koszt kwalifikowalny projektu str. 22
Prawnik radzi
Sankcje karne dla niepoczytalnego sprawcy przestępstwa str. 23
Towaru nie można dowolnie zwracać str. 23
Małżonek spadkodawcy wyłączony od dziedziczenia str. 23
Nie można podpisywać się "za kogoś" str. 23
Wykonywanie sądowych ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem str. 23
Wskaźniki i stawki
Ubezpieczenia ZUS str. 24
Świadczenia rodzinne str. 24
Zasiłek pogrzebowy str. 24
Zasiłek dla bezrobotnych str. 24
Składka na FP i FGŚP str. 24
Emerytury i renty str. 24
Świadczenie przedemerytalne str. 24
Odsetki za nieterminowe przekazanie składek do OFE str. 24
Odszkodowania za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe str. 24
Dodatki
Rozliczenia dokonywane między przedsiębiorcami  
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników  


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60